НОВИНИ

Обява за ново инвестиционно предложение за „Планирана промяна в работата на инсталация на „ТРУД“ АД  08.06.2023


„ТРУД“ АД уведомява за ново инвестиционно предложение за „Планирана промяна в работата на инсталация на „ТРУД“ АД, разрешена с Комплексно разрешително № 243-Н1/2009 г., изменено с Решение №  № 243-Н1-И0-А1/2013 г. на изпълнителния директор на ИАОС““, а именно влагане в производството на ТРУД АД на неопасен отпадък. Писмени становища могат да се изразят в РИОСВ-Русе и Община Русе.