НОВИНИ

  • <

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда  10.05.2021


На основание чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.21 от 12 Март 2021г..)

ТРУД АД

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение  „Инсталация за нанасяне на повърхностни покрития върху стоманени/ламаринени рулони, с местоположение УПИ XX-1459 в Източна промишлена зона на град Русе”.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община  Русе или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.