НОВИНИ

ПРОВЕДЕНА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОРЕКТ Добри и безопасни условия на труд в ТРУД АД   20.12.2018


Днес, 20.12.2018 г. се състоя заключителната пресконференция по проект Добри и безопасни условия на труд в ТРУД АД по ОП "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 г.", договор за БФП №BG05M9OP001-1.008-2049-C01. На пресконференцията беше отчетено изпълнението на дейностите по проекта, и постигнатите резултати в следствие на изпълнените дейности.

 

Дейност: Отопление на Ремонтно механичен цех с локални газови нагреватели по работни площадки

През отчетния период на 13.07.2018 г. бе получена оферта и КСС за предвидениите СМР от СВМ България ЕООД, за предвидената дейност, като офертатата предвижда проектиране, доставка и монтаж и 72 часови проби на захранващ газопровод и лъчисто газово керамично отопление на трите помещения на РМЦ. На 20.07.2018 г. ТРУД АД сключи договор за изпълнение на дейносдттта. На 10.09.2018 г. бе завъършено поректирането на фаза ИТП, като техническата документация беше предадена в ТРУД АД. На 02.11.2018 г. ТРУД АД и  СВМ България ЕООД подписаха акт обр. 19 за действително извършените СМР. След извършване на 72 часовите проби на 05.11.2018 г. бе издаден от ДАМТН, РО "Инспекция за държавен технически надзор" СЦБ Акт за пълвоначален технически преглед. На 15.11.2018 г. беше подписан приемо-предавателен протокол за приемане изпълнението на дейността. Изградено е отклонение от основен захранващ газопровод на тунелна пещ в ТРУД АД, докарване на отклонението до сградата на РМЦ, изграждане на табло за разпределение, изграждане на газова инсталация в сградата на РМЦ, монтаж на 7 бр. газови отоплители, изпитване на газовата инсталация на якост и плътност, въвеждане в експлоатация на съоръжението.

Дейност: Ремонт на битови помещения за краткотраен отдих и почивка в Производствен корпус, Ремонтно-механичен цех и в сградата на звено "Автотранспорт"

През отчетния период на 04.07.2018 г. бе получена оферта и КСС за предвидениите СМР от ЛАЗАРЕТА А ЕООД, за предвидената дейност, като офертатата предвижда ремонт на 8 бр. битови помещения, включващ изваждане на врати от зид /където е необходима/, демонтиране на балатум,полагане на изравнителна циментова замазка, облицовка с теракотни плоци /където е възможно/, монтиране на окачени тавани, грундиране с бетонконтакт на стените, шпакловка на стени, грундиране с латексов грунд, боядисване и др. На 09.07.2018 г. беше сключен договор с ЛАЗАРЕТА А ЕООД, за изпълнение на предвидената дейност.

При изпълнение на дейносттта бяха ремонтирани всички битови помещения в ТРУД АД , както следва:

Участък "Полу-сухо производство" 1;

Участък "Полу-сухо производство" 2;

Участък "Пластично производство";

Участък "Изпичане";

Битово помещение "Шлосери";

Битово помещение физико-химична лаборатория;

Битово помещение за отдел "Конструктори";

Битово помещение на отдел „Автотранспорт“.

На 30.08.2018 г. беше подписан Акт за установяване на СМР, поодлежащи на закриване. На 03.09.2018 г. беше подписан акт обр. 19 за действително извършените СМР, с което дейността практически приключи.

В резултат от изпълнението на дейността бяха подобрени условията за почивка и краткотраен отдих на служителите на ТРУД АД. Бяха подобрени санитарно-хигиенните условия за хранене.

Дейност: Отопление, климатизиране и оборудване на битови помещения за краткотраен отдих и почивка

 

През отчетния период на 24.07.2018 г. бе ПУБЛИКУВАНА В исун 2020 публична покана за избор на изпълнител на дейността, с придружаващите я документи - Образец на оферта, изисквания към офертите, Методика за оценка на офертите, Техническа спецификация, Образец на декларация на кандидата и образец на поректо договор. Поконота бе с краен срок за подаване на оферти до 02.08.2018 г. На 24.07.2018 г. със Заповед № 1изпълнителният директор на ТРУД АД определи оценителите, които да оценят постъпилите оферти. На 03.08.2018 г. бе изготвен входящ регистър на постъпилите оферти и оценителите отвориха единствената постъпила оферта от ДАРТЕК ООД. Същите подписаха декларации за безпристрастност и поверителност. С протокол от 03.08.2018 г. оценителната комисия оцени и класира офертата, като на 06.08.2018 г. протоколът бе утвърден от изпълнителния директор на ТРУД АД. На 07.08.2018 г. бе изпратена към ДАРТЕК  ООД покана за сключване на договор. След като ДАРТЕК ООД предостави изискуемите в поканата документи, описани в чл.58 от ЗОП/2016 за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.54 и чл.55(ако е приложим) от ЗОП/2016 на 24.08.2018 г. ТРУД АД сключи договор с ДАРТЕК ООД за изпълнение на дейността. На 28.08.2018 г. ДАРТЕК ООД доставиха предвиденото по дейността оборудване, за което беше съставен приемо-предавателен протокол. На 07.09.2018 г.с приемо-предавателен протокол беше приет монтажа на климатичната техника.В изпълнение на дейността бяха доставени: 18 бр. климатични системи, 19 бр. газови калорифери, 8 бр. хладилници и 8 бр. микровълнови фурни.

В дейност Обзавеждане на битови помещения за краткотраен отдих и почивка в Производствен корпус, Ремонтно-механичен цех и в сградата на звено "Автотранспорт" бяха доставени и монтирани 24 бр. гардероби, 16 бр. маси, 32 бр. пейки, 32 бр. столове, 8 бр. шкафове за микровълнова фурна, 2 бр. шкафове-мивка и 16 бр. закачалки. В резултат от дейността бяха подобрени условия за почивка и хранене на персонала в битовите помещения /8 бр. битови помещения/ на ТРУД АД.

 

Дейност: Подмяна на осветителните тела в производствен корпус, ремонтно-механичен цех и помещения за краткотраен отдих и почивка

През отчетния период на 06.08.2018 г. бе ПУБЛИКУВАНА В исун 2020 публична покана за избор на изпълнител на дейността, с придружаващите я документи - Образец на оферта, изисквания към офертите, Методика за оценка на офертите, Техническа спецификация, Образец на декларация на кандидата и образец на поректо договор. Поконота бе с краен срок за подаване на оферти до 15.08.2018 г. На 24.07.2018 г. със Заповед № 2 изпълнителният директор на ТРУД АД определи оценителите, които да оценят постъпилите оферти. На 16.08.2018 г. бе изготвен входящ регистър на постъпилите оферти и оценителите отвориха единствената постъпила оферта от АЛЕКС 2005 - Р ЕООД. Същите подписаха декларации за безпристрастност и поверителност. С протокол от 16.08.2018 г. оценителната комисия оцени и класира офертата, като на 06.08.2018 г. протоколът бе утвърден от изпълнителния директор на ТРУД АД. На 20.08.2018 г. бе изпратена към АЛЕКС 2005 - Р ЕООД покана за сключване на договор. След като АЛЕКС 2005 - Р ЕООД предостави изискуемите в поканата документи, описани в чл.58 от ЗОП/2016 за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.54 и чл.55(ако е приложим) от ЗОП/2016 на 28.08.2018 г. ТРУД АД сключи договор с АЛЕКС 2005 - Р ЕООД за изпълнение на дейността. На 30.08.2018 г. АЛЕКС 2005 - Р ЕООД доставиха предвидените по дейността осветителни тела, за което беше съставен приемо-предавателен протокол. На 30.09.2018 г.с приемо-предавателен протокол беше приет монтажа на осветителните тела, с което дейността практически приключи.

В резултат от изпълнение на дейността бяха достигнати нормативно изискуемите стойности на фактора на работната среда - осветеност, в съответствие с Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите. Намален риск от заболявания и трудови злополуки.

Дейност: Доставка на лични предпазни средства

През отчетния период бяха доставени от БУЛТЕКС 99 ЕООД лични предпазни средства съгласно утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС за безопасност и здраве при работа в ТРУД АД.

Като резултат от дейността имаме намален риск за живота и здравето на работниците. Спазени нормативните изискванията на НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

Дейност: Провеждане на обучения по "Хоризонтални политики на ЕС и значението им личния и професионалния живот" и "Управление на стреса и психо-социалните фактори"

 

В периода 22.06.2018 - 20.07.2018 г. се проведоха обучения по "Хоризонтални политики на ЕС и значението им личния и професионалния живот" и "Управление на стреса и психо-социалните фактори" за всички служители на ТРУД АД. Обученията се проведоха в 8 групи по 15 човека и една група от 9 души. РАГИНА ООД - изпълнител на дейността изготви графици и програми за провеждане на обученията, в съответствие с предложение на ТРУД АД. На всички участници бяха раздадени обучителни материали, изготвени от РАГИНА ООД. Всяко от обученията беше с хорариум 12 часа и бяха проведени. Изготвени са списъци за получените обучителни материали и присъствени списъци с присъствените часове на всеки служител за всяко обучение. Освен обучителните материали на участниците в обученията бяха раздадени и тетрадка и химикал, брандирани с логото на програмата, логото на ЕСФ, изработени по дейност Информация и публичност по проекта. След завършване на обученията на всички служители на ТРУД АД бяха раздадени сертификати за всяко от преминалите обучения.

В резултат от изпълнението на дейността беше изградена устойчивост към стресовите фактори и се повиши производителността, ефективността и работоспособността на служителите., Комуникацията и междуличностните отношения се подобриха. Мотивацията и сплотеността на екипите се повиши. Обучени 129 служители на ТРУД АД.

Беше разработена стратегия за насърчаване на съвместяване на личния и професионалния живот и удължаване на професионалния живот на заетите над 54 години, която СД на ТРУД АД утвърди и прие, като част от предписаните мерки в нея вече се прилагат, а други мерки ще бъдат приложени в следващите месеци.

Дейност: Въвеждане на система за контрол на достъпа и отчитане на работното време

За изпълнение на дейността беше избрана фирам ЕН ЕР ДЖИ СОФТ ЕООД, която монтира турникетна система на входа на ТРУД АД за отчитане достъпа на служителите на територията на дружеството. На 8 бр. работни площадки бяха монтирани по два бр. четци, които отчитат начало и край на работното време на служителите. На всяко от тези места, както и на турникетната система бяха монтирани камери, които при отчитане на вход и изход правят снимка на съответния служител, за да се избегне злоупотреба с чужда карта. На служителите са раздадени персонални карти, с които могат да влизат на територията на завода и да отчитат начало и край на работното време. На три копютъра /два компютър в отдел ЦР и 1 на компютъра на административния директор/ е инсталиран софтуер Track Access 2.35.12.11, който събира данни от турникета и четците по работните места. Софтуерът дава справки за:

 - изработено време

- закъснения

- ранно напускане

- проследяване на карта

- опити за неправомерно влизане

- престой в дадено помещение

- всички влизания в помещение

- Форма 19 и Форма 76 и др.

Софтуерът следи в реално време движението на служителите и дава възможност да бъдат въвени графици за работното време на служителите за ден, седмица, месец, година или зададен период от време, като същите могат да бъдат променяни, в зависимост от наличността на персонала за даден ден или период. По този начин системата дава възможност служителите да не бъдат ощетявани пир формиране на трудовото им възнаграждение, както и при съвместяване на личния и професионалния живот на работниците.

В резултат от дейността имаме оптимизиран работен процес. Изпълнение на мерките за насърчаване на съвместяване на личния и професионалния живот. Реално отчитане на работното време на всеки служител. Намалял брой конфликти между служители за неспазване на работно време.

Дейност: Информация и публичност

През отчетния период бяха изработени 100 бр. плакати които информираха участниците в проекта и обществеността за ролята на ЕС и държавата. Същите дават информация за наименованието на ЕСФ проекта, наименованието на финансиращата програма, името на проекта и главната му цел, начална и крайна дата на изпълнение на проекта. Плакатите, на територията на завода са разлепени във всяка сграда, в която има интервенция по проекта, както и на обществените места, определени с наредба на Общински съвет – Русе за тази цел. Беше изработен и монтиран билборд, който е поставен на входа на предприятието, за да информира относно приноса на ЕС логото на ЕС и ЕСФ, съфинансиращи проекта, наименованието на финансиращата програма, името на проекта, общата стойност на проекта, както и размера на европейското и национално съфинансиране, начална и крайна дата на изпълнение на проекта. За предвидените по проекта обучения бяха доставени 278 бр. тетрадки А4 с твърди корици и 139 бр. химикали, брандирани с реквизитите на програмата и рогото на ЕС и ЕСФ и раздадени на участниците в предвидените 2 бр. обучения. Кориците на тетрадките съдържат емблемата на ЕС, наименованието "Европейски съюз", наименованието на съфинансиращия фонд, общото лого на програмен период 2014-2020 г. и наименованието на програмата, както и адресът на Единния информационен портал. Химикалите бяха брандирани с емблемата на ЕС, наименованието "Европейски съюз", наименованието на съфинансиращия фонд, общото лого на програмен период 2014-2020 г. и наименованието на програмата. За по-голяма информираност на обществото бяха изработени на листовки, формат А5, двустранно разпечатани. Същите дават информация за емблемата на ЕС, наименованието "Европейски съюз", наименованието на ЕСФ, общото лого и наименованието на програмата, името на проекта, както и цели на проекта, дейности,  очаквани резултати. Листовките бяха разпространявани сред служителите на ТРУД АД, както и сред клиентите и доставчиците на дружеството, като към получаваните от тях документи бяха давани и листовки. Информираността за напредъка на проекта се осъществяваше чрез интернет страницата на дружеството - www.trud-bg.com, на която бяха качвани публикации с информация за развитието на дейностите. Проведени бяха две пресконференции, като на откриващата беше представен проекта с финансовите си параметри, срок за изпълнение, финансиране, дейности и очаквани резултати. Закриващата пресконференция представи изпълнението на дейностите и постигнатите резултати.