НОВИНИ

  • <

ЗАВЪРШЕНА ДЕЙНОСТ ПО ПОРЕКТ „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ТРУД АД“, ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01  27.11.2018


На 22.11.2018 г.,  приключи изпълнението на дейност №7 „Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства“  по проект „Добри и безопасни условия на труд в ТРУД АД“, договор за БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01, по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020.

Изпълнителят „БУЛТЕКС 99“ ЕООД достави предписаните от СТМ за определените работни места специално работно облекло и лични предпазни средства, както следва:

№ по ред

Наименование на материала

Единица мярка

Количество

1

Очила –ударозащитни, обработени против надраскване

бр.

3

2

Щит за заваряване

бр.

1

3

Кожени ръкавици с маншет

бр.

1

4

Костюм

бр.

1

5

Престилка

бр.

1

6

Дихателна маска за защита от прах и твърди, нетоксични частици до 4,5 пъти ПДК

бр.

3

7

Очила–прахозащитни

бр.

2

8

Антифони-външни

бр.

5

9

Ръкавици

бр.

5

10

Обувки с твърдо бомбе

бр.

3

11

Ръкавици с устойчивост на мех. рискове

бр.

3

12

Диелектрични боти и ръкавици

бр.

1