НОВИНИ

  • <

ЗАВЪРШЕНА ДЕЙНОСТ ПО ПОРЕКТ „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ТРУД АД“, ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01  12.09.2018


На 03.09.2018 г., в приключи изпълнението на дейност №3 „Ремонт на битови помещения за краткотраен отдих и почивка в Производствен корпус, Ремонтно-механичен цех и в сградата на звено "Автотранспорт" в ТРУД АД“  по проект „Добри и безопасни условия на труд в ТРУД АД“, договор за БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01, по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020.

Изпълнителят ЛАЗАРЕТА-А ЕООД извърши строително-монтажни работи в 8 бр. битови помещения за отдих на служителите на ТРУД АД.