НОВИНИ

  • <

ЗАВЪРШЕНА ДЕЙНОСТ ПО ПОРЕКТ „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ТРУД АД“, ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01  12.11.2018


На 02.11.2018 г., в приключи изпълнението на дейност №2 „Отопление на Ремонтно механичен цех с локални газови нагреватели по работни площадки“  по проект „Добри и безопасни условия на труд в ТРУД АД“, договор за БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01, по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020.

Изпълнителят СВМ-БЪЛГАРИЯ ЕООД извърши проектиране и Строително-монтажни работи за направа на разклонение от  основния газопровод, който захранва с газ тунелната пещ на ТРУД АД, което беше доведено до сградата на РМЦ. Бяхя монтирани и свързани 7 бр. газови отоплителни апарата.