НОВИНИ

  • <

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ТРУД АД“, ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01  29.08.2018


На 28.08.2018 г., в изпълнение на дейност №6 „Подмяна на осветителните тела в производствен корпус, ремонтно-механичен цех и помещения за краткотраен отдих и почивка“  по проект „Добри и безопасни условия на труд в ТРУД АД“, договор за БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01, по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 ТРУД АД сключи договор с АЛЕКС 2005 - Р ЕООД за доставка и монтаж на 209 бр. LED осветителни тела за подмяна на старите осветителни тела в ПК и РМЦ на ТРУД АД. Договорът е сключен след обявена открита процедура за избор на изпълнител.