НОВИНИ

  • <

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6 ПО ПРОЕКТ „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ТРУД АД“  06.08.2018


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че в изпълнение на проект „Добри и безопасни условия на труд в ТРУД АД“, по процедура BG05M9OP001-1.008, „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ на ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020, публикуваме документация по процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Подмяна на осветителните тела в производствен корпус, ремонтно-механичен цех и помещения за краткотраен отдих и почивка в ТРУД АД“, чрез

Доставка на 209 бр. LED осветителни тела.

Доставката следва да бъде извършена съгласно минималните технически характеристики описани в техническа спецификация, приложена. Документите по процедурата са публикувани в Информационна система за управление и наблюдение /ИСУН 2020/ на адрес: https://eumis2020.government.bg и http://www.eufunds.bg.

Документите по процедурата можете да изтеглите от тук.