НОВИНИ

  • <

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 ПО ПРОЕКТ „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ТРУД АД“  24.07.2018


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че в изпълнение на проект „Добри и безопасни условия на труд в ТРУД АД“, по процедура BG05M9OP001-1.008, „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ на ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020, публикуваме документация по процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Отопление, климатизиране и оборудване на битови помещения за краткотраен отдих и почивка в Производствен корпус, Ремонтно-механичен цех и в сградата на звено "Автотранспорт" и климатизиране на 4 бр. помещения в Административна сграда, 2 основни работни помещения на физико-химична лаборатория, отдел "Конструктори" и командна зала в ПК. Отопление на работните места в производствен корпус.“, чрез

Доставка на 19 бр. газови калорифери за Производствен корпус.

Доставка на климатици, както следва:

Инвертор, 9 BTU, енергиен клас: А и по-висок - 14 бр.;

Инвертор, 12 BTU, енергиен клас: А и по-висок - 2 бр.;

Инвертор, 24 BTU, енергиен клас: А и по-висок - 1 бр.;

Колонен 48 BTU, енергиен клас: А и по-висок;

Доставка на Микровълнови фурни, 800W, 20 л. - 8 бр.;

Доставка на хладилници, енергиен клас: А + и по-висок, до 255 л., автоматично размразяване - 8 бр.

Доставката следва да бъде извършена съгласно минималните технически характеристики описани в техническа спецификация, приложена. Документите по процедурата са публикувани в Информационна система за управление и наблюдение /ИСУН 2020/ на адрес: https://eumis2020.government.bg и http://www.eufunds.bg.

Документите по процедурата можете да изтеглите от тук.