НОВИНИ

  • <

ТРУД АД стартира изпълнението на проект Добри и безопасни условия на труд в ТРУД АД, Договор за БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01  28.06.2018


На 22.06.2018 г. бяха сключени договори за изпълнение на Дейност 8 Провеждане на обучения по "Хоризонтални политики на ЕС и значението им личния и професионалния живот" и "Управление на стреса и психо-социалните фактори" и Дейност 11 "Информация и публичност". Изпълнителят на дейност 8 е РАГИНА ООД, а на Дейност 11 - ИДЕЯ РЕКЛАМА ООД.

На 27.06.2018 г. стартираха обученията предвидени по Дейност 8, които ще продължат до 09.07.2018 г.