НОВИНИ

 • <

ТРУД АД подобрява условията на труд по проект, изпълняван по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 г.   21.06.2018


На 20.06.2018 г. ТРУД АД стартира изпълнението на проект "Добри и безопасни условия на труд в ТРУД АД" по ОП "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 г.", договор за БФП №BG05M9OP001-1.008-2049-C01. Главната цел на проекта е Подобряване на работната среда в ТРУД АД, чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труда и управлението на човешките ресурси. Основните дейности, включени в проекта, са:

 1. Организация и управление на проекта;
 2. Отопление на Ремонтно механичен цех с локални газови нагреватели по работни площадки;
 3. Ремонт на битови помещения за краткотраен отдих и почивка в Производствен корпус, Ремонтно-механичен цех и в сградата на звено "Автотранспорт";
 4. Отопление, климатизиране и оборудване на битови помещения за краткотраен отдих и почивка и климатизиране на 4 бр. кабинети;
 5. Обзавеждане на битови помещения за краткотраен отдих и почивка;
 6. Подмяна на осветителните тела в производствен корпус, ремонтно-механичен цех и помещения за краткотраен отдих и почивка;
 7. Доставка на лични предпазни средства
 8. Провеждане на обучения по Хоризонтални политики на ЕС и Управление на стреса;
 9. Изработване на стратегия за насърчаване на съвместяване на личния и професионалния живот и удължаване на професионалния живот на заетите над 54 години;
 10. Изграждане на система за контрол на достъпа и отчитане на работното време;
 11. Информация и публичност.

Очакваните резултати са:

Намалени рискови фактори и повишена безопасност на труда.

Успешно съчетаване на проф. и личния живот.

Удължен професионален живот на заетите на 54 г.

 

Общата стойност на проекта е 255644,21 лв., от които 255644,21 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд. Проектът ще приключи на 31.12.2018 г.