НОВИНИ

  • <

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ  23.06.2017


 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

С настоящото Ви уведомяваме, че в изпълнение на проект „Развитие на управленския капацитет на ТРУД АД, чрез въвеждане на система за управление на ресурсите“, по процедура BG16RFOP002-2.002, „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОП Иновации и конкурентоспособност, публикуваме документация по процедура за избор на изпълнител с публична покана за доставка на Сървър – 1 бр., Преносими работни станции – 5 бр., Настолни работни станции – 32 бр., Таблети – 15 бр., UPS устройства – 23 бр. и Комуникационен шкаф - 1бр. Документите по процедурата са публикувани в Информационна система за управление и наблюдение /ИСУН 2020/ на адрес: https://eumis2020.government.bg и http://www.eufunds.bg.

Документите по процедурата можете да изтеглите от тук.