НОВИНИ

  • <

ТРУД АД внедрява ERP система по проект, изпълняван по ОП Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020 г.  15.03.2017


На 13.03.2017 г. ТРУД АД стартира изпълнението на проект "Развитие на управленския капацитет на ТРУД АД, чрез въвеждане на система за управление на ресурсите" по ОП "Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020 г.", договор за БФП №BG16RFOP002-2.002-0342-C01. Главната цел на проекта е подобряване на моделите на управление и организация на основните процеси в дейността на предприятието, чрез въвеждане и прилагане на система за управление на ресурсите в предприятието. Основните дейности, включени в проекта, са насочени към насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги, чрез: 1.Дейности за въвеждане на ERP система за управление на ресурсите в предприятието 2.Дейности за инвестиции в ново оборудване допринасящо за въвеждането на ERP системата. Общата стойност на проекта е 164580,00 лв., от които: 97925,10 лв. европейско съфинансиране от Европейски фонд за регионално развитие и 17280,90 лв. национално съфинансиране. Проектът е с продължителност 12 месеца и ще приключи на 12.03.2018 г.